Ga naar de inhoud
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSITE & WEBSHOP.

De consument heeft het recht aan Schoenen MAGGY mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 

Ondernemingsgegevens:
 
Schoenen MAGGY Comm.V.
Paardemarkt 15
9520 Sint-Lievens-Houtem
BE 0795.166.210
info@schoenenmaggy.be
+32 53 628611
 
Bankgegevens:
BNP Paribas Fortis
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE63 0019 4341 5208
 
Deze website is eigendom van Schoenen MAGGY. De beheerder van deze website is te contacteren via GSM nr. +32 495 821653, of via mail webmaster@schoenenmaggy.be.  Door de toegang en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Schoenen MAGGY biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen. De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnaam, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Schoenen MAGGY of rechthoudende derden.
 
Onderhavige “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op alle artikelen uit het aangeboden assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Schoenen MAGGY.
 
De klant aanvaardt dat deze “Algemene Voorwaarden” als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen in euro’s en zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Als u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van deze website contacteren.
 
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 14).
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Schoenen MAGGY. Schoenen MAGGY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Schoenen MAGGY is wat de juistheid, actualisatie, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Schoenen MAGGY is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 
De producten aangeboden door Schoenen MAGGY voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat Schoenen MAGGY op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief en Schoenen MAGGY is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Schoenen MAGGY.
Schoenen MAGGY is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 
Schoenen MAGGY biedt enkel originele producten aan. Hierbij 10 tips die je helpen om te vermijden dat de klant namaak koopt. Bij vermoeden van namaak, fraude en dergelijke kan er steeds een klacht ingediend worden op volgende link: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/.

Artikel 4: Levering
De levering gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de klant werd opgegeven. Bpost zal de bestelling aanbieden op het leveringsadres. Als niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor.
 
Schoenen MAGGY neemt de verbintenis op zich om de bestelde goederen zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van maximum 30 dagen wordt overeengekomen (in praktijk ongeveer 1 tot max.5 werkdagen). Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn door uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.
 
Als er verzendingskosten aangerekend worden, bij bestellingen van minder dan vijfenzeventig euro, hanteren wij de verzendingskosten van Bpost geldig op de dag van de geplaatste bestelling.  Wijzigingen aan deze tarieven door Bpost, zullen eveneens door ons aangerekend worden aan de klant.
 
Inden de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden kan de gebruiker kosteloos zijn bestelling annuleren en wordt het betaalde bedrag terug overgemaakt.

Artikel 5: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een order, ter bevestiging stuurt Schoenen MAGGY de klant een e-mail met daarin alle order- en adresgegevens zoals ingevuld door de klant. Schoenen MAGGY is niet verantwoordelijk bij fouten van de invoer.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Schoenen MAGGY, zolang deze niet is afgeleverd is de overeenkomst nog niet van kracht.  De artikelen worden thuis bij de klant geleverd volgens de in de bevestigingsmail aangeduide leveringstermijn (in praktijk ongeveer 1 tot max.5 werkdagen), of zijn zelf af te halen zoals door de koper zelf aangegeven in zijn bestelling. De door Schoenen MAGGY opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
-      Vooraf via overschrijving;
-      Bij afhaling (contant, bank- of kredietkaart)
-      Online-betaling via beveiligde betaalpagina (bancontact, maestro, Visa, Mastercard, enz.)

Bij afhaling van online aangekochte artikelen dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. Het in ontvangst nemen kan enkel gebeuren door diegene die de bestelling geplaatst heeft. Schoenen MAGGY behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs de artikelen niet te overhandigen. De bestelling blijft 2 dagen ter beschikking van de klant in het afhaaladres, waarna de artikelen worden teruggezet in de voorraad.

Artikel 6: Terugzending
Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de klant het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Retourkosten zijn voor de rekening van de klant.
Retouradres: Paardemarkt 15 te 9520 Sint-Lievens-Houtem
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Schoenen MAGGY.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat echter over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Schoenen MAGGY te wijzen bijvoorbeeld aan een ieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Schoenen MAGGY beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Schoenen MAGGY zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.  Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden.  In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen.  Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Schoenen MAGGY behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.
 
De goederen waar de koper het recht op verzaking wil laten gelden, moeten onbeschadigd, ongebruikt binnen de 14 dagen terug in het bezit zijn van Schoenen MAGGY.  De verzenddatum geldt als controle.  Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer.  De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper.  Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender en hebben geen invloed op de te respecteren vermelde termijnen.  Bij een correcte terugzending betaalt Schoenen MAGGY de koper het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen die volgen op de herroeping terug.

Artikel 10: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Schoenen MAGGY-klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Schoenen MAGGY.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 11: Verzakingstermijn
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:
De consument heeft het recht aan Schoenen MAGGY mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Schoenen MAGGY-klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Schoenen MAGGY, Paardemarkt 15 te 9520 Sint-Lievens-Houtem, België.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
- artikelen bij een onlineverkoop waarvan het veiligheidslabel verbroken is;
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt;
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

Artikel 12: Privacy
Schoenen MAGGY verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Schoenen MAGGY toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Schoenen MAGGY bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Schoenen MAGGY uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Paardemarkt 15 te 9520 Sint-Lievens-Houtem, België.

Schoenen MAGGY respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Schoenen MAGGY ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Schoenen MAGGY om één van de in deze “Algemene Voorwaarden” opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Schoenen MAGGY-Klantendienst
De Schoenen MAGGY-klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 53 628611 van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur, via e-mail op info@schoenenmaggy.be of per post op het volgende adres: Paardemarkt 15 te 9520 Sint-Lievens-Houtem, België.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Schoenen MAGGY. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige “Algemene Voorwaarden”.
Schoenen MAGGY kan deze “Algemene Voorwaarden” steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe “Algemene Voorwaarden”.

Artikel 16: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-uppen als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oudenaarde bevoegd.
 
Laatste bijwerking: 11.02.2024
Terug naar de inhoud